Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Інтернет ресурси

Я – дитина! Я – особистість! : правовий ресурс для дітей та дорослих


Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей період дитина потребує найбільшої уваги та захисту. Важливо, щоб кожна дитина зростала в дружньому середовищі, де реалізуються її права. Від ставлення до дітей, розуміння їх потреб, проблем залежить доля кожної дитини й розвиток суспільства в цілому. Адже права людини починаються з прав дитини.

Діти, які обізнані в своїх правах, творчо та практично мислять, розмірковують, порівнюють, узагальнюють, дискутують, аргументують власну думку, правильно орієнтуються у правових ситуаціях, свідомо обирають моделі правильної поведінки у суспільстві, несуть відповідальність за власні вчинки і поведінку.


Ресурс для дорослих

Законодавство в системі захисту прав дітей

В розділі представлено перелік документів державного та міжнародного рівня, направлених на забезпечення реалізації власних можливостей дітей в безпечних та сприятливих умовах, в сім’ї, в сім’ї, яка здійснює опіку та соціалізації дітей у суспільстві.

– Конституція України: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

– Закон України «Про охорону дитинства»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

– Закон України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

– Закон України «Про попередження насилля в сім’ї»: http://kodeksy.com.ua/pro_poperedzhennya_nasilstva_v_simyi.htm

– Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

– Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14

– Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ про захист дітей http://www.just.gov.ua/data/files/11-2009/Konvencija_OON_pro_prava_ditini.pdf

– Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству із цими явищами (Стамбульська конвенція 2011 р.) https://rm.coe.int/1680093d9e

– Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-%D1%80

Громадські та благодійні організації з прав захисту дітей в Україні

– Коаліція Права дитини в Україні: http://www.childrights.in.ua/Koalcja_NUO_Prava_ditini_v_Ukran

– Благодійна організація «Партнерство кожній дитині»: http://www.p4ec.org.ua/ua/about

– Всеукраїнська благодійна організація Український фонд «Благополуччя дітей»: http://childfund.org.ua/about

– Громадська організація «Товаристо захисту прав дітей та дітей-інвалідів «Промінь Надії»: http://cd-platform.org/profile/preferences/3177-hromadska-orhanizatsiia-tovarystvo-zakhystu-prav-ditei-ta-ditei-invalidiv-promin-nadii

– Українська Мережа за Права Дитини: http://childrights.org.ua

– Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України»: http://ligasocial.org.ua/

– Всеукраїнська громадська організація «Магнолія»: http://magnolia.org.ua/k/content/pro-nas

– СОС Дитячі містечка України http://sos-ukraine.org/ua/nashi_partnery/

– Жіночий консорціум України – об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні http://wcu-network.org.ua/

– Захист материнства, сім’ї та дітей (Міністерство соціальної політики України) http://www.msp.gov.ua/timeline/Zahist-materinstva-simi-ta-ditey.html - це об’єднання, засноване и громадськими організаціями, для рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

Посібники з прав дитини та попередження насилля

– Медіа та права дитини : посібник для журналістів створений самими журналістами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf (дата звернення 15.05. 2017). – Назва з екрану.

– Денисенко Л. В. Права людини для дітей : посібник для вчителів та тренерів [Електронний ресурс] / [Л. В. Денисенко, О. А. Дзюбій]. – Київ : Час друку, 2011. – 260 с. – Режим доступу http://www.osce.org/uk/ukraine/106797?download=true (дата звернення 15.05. 2017). – Назва з екрану

– Рольф Голлоб. Досліджуємо права дітей [Електронний ресурс] : посібник / Рольф Голлоб, Петер Крапф, Вільтруд Вайдінгер. – Режим доступу: http://www.living-democracy.com/uk/textbooks/volume-5/ (дата звернення 15.05.2017). – Назва з екрану.

Компосито : посібник з навчання дітей правам людини http://www.eycb.coe.int/compasito/ru/chapter_0/2_pre.html


Ресурс для дітей

– Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ про захист дітей http://www.just.gov.ua/data/files/11-2009/Konvencija_OON_pro_prava_ditini.pdf

– Права дітей: сайт правової освіти дітей та підлітків: http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=64

– Смішарики – Азбука прав дитини – онлайн http://smishariki.com.ua/index.php/azbuka-prav-dytyny

– Книги і посилання з питань прав дитини. Відеоряд про права дитини http://www.kinder.mksat.net/inform_i_bd/pravo/3_knigi/index.html

– Центр інформації про права людини. Права дитини https://humanrights.org.ua/rights/children_rights

– Пустунчик: дитячий портал. Вчимо права дітей, граючись http://pustunchik.ua/ua/online-school/jurisprudence/uchim-prava-detej-igraja

– Обласна рада дітей Київщини http://www.ordk.com.ua/